Alt om eksamen

Find info om SSO, EP, mødetid til eksamen, syg ved eksamen, sygeeksamen, karakterer og eksamensbeviser og meget mere

Eksamensdatoer

finder du her:

 

Alt om eksamen

Eksamensregler (Skriftlig og mundtlig)

Til eksamen/prøver (skriftlige og mundtlige) må du KUN bruge de sites og classrooms samt de materialer, der er blevet brugt i undervisningen. Det gælder også de e-bøger og i-bøger, der er brugt i undervisningen. Du må gerne bruge ordbøger, men du må ikke bruge diverse oversættelsesprogrammer. Dine noter skal desuden kunne tilgås offline.
Der vil være enkelte prøver og eksaminer, hvor hjælpemidler ikke er tilladt.

Det er desuden ikke tilladt at kommunikere med omverdenen under skriftlige prøver/eksamener og forberedelse til mundtlig eksamen. Al tilgang til informationssøgning udover ovennævnte vil blive betragtet som snyd. Læs også skolens studie- og ordensregler her.

(jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen, §15, Stk.2) 

Mødetid ved skriftlig eksamen
Ved alle skriftlige prøver/eksamener skal du møde senest 1/2 time før prøven starter. Da du skal benytte egen computer ved skriftlige prøver, skal du møde op i god tid for at gøre den klar til prøven.

Du må ikke komme for sent. Hvis du kommer efter prøven/eksamen er gået i gang, bliver du ikke lukket inde i skrivelokalet og kan derfor ikke gå op til prøve/eksamen.

Mobiltelefoner under skriftlige og mundtlige prøver/eksamen er ikke tilladt
Det er ikke tilladt at kommunikere med omverdenen under skriftlige prøver/eksamener. Elektroniske hjælpemidler skal tilgås fra computer, hvis du skriver på computer. 

Sådan logger du på Netprøver med UniLogin
Det er vigtigt, at du som eleven er ude i god tid. Og kender dit UniLogin før du til eksamen skal logge på Netprøver. Ved brug af MitID risikerer du at blive logget ud af Netprøver efter én time, og da mobiltelefon ikke er tilladt til eksamen, vil du have vanskeligt ved at blive logget på Netprøver igen ved brug af MitID. Du skal derfor bruge UniLogin.

Skolen har ikke dit login til UniLogin. Dette er ikke det samme som skole-login. Du skal selv finde denne brugernavn og kode ved hjlælp af via MitID. Se guide her

Mødetid ved mundtlig eksamen
Du skal være ved/i det pågældende lokale, når eleven før dig skal trække spørgsmål (normalt mellem ½ eller 1 time før). Vær i øvrigt opmærksom på de forskellige eksamensformer.

Du kan se i Ludus hvor og hvornår, du skal trække ved eksamen med 24-timers forberedelse. 

NB: Dine mundtlige prøve/eksamens-datoer og tidspunkt kan du se på Ludus, når eksamensdatoerne offentliggøres

Syg ved eksamen og sygeeksamen

Dette skal du gøre, hvis du bliver syg til eksamen
Bliver du syg, den dag du skal til eksamen SKAL du STRAKS give skolen besked. Det gør du via denne formular:

Gå til blanket "Syg til eksamen 2023/24"


Det er vigtigt, at du gør det før prøven starter, så vi kan give censor og lærer besked.

Tilmelding til sygeksamen senest 5 dage efter sygemelding til eksamen
Du tilmelder dig sygeeksamen her, hvor du skal uploade lægeerklæring.

Gå til blanket "Upload lægeerklæring og tilmeld dig sygeeksamen"


Husk dette skal gøres senest 5 dage efter, du har meldt dig syg til eksamen.

NB: AVU-elever skal ikke tilmelde sig sygeeksamen, og derfor ikke uploade lægeerklæring

Syg før opgaveuge eller under opgaveugen
Find info om sygdom under SSO

Lægelig dokumentation
Lægelig dokumentation er for eksempel en lægeerklæring fra din praktiserende læge eller speciallæge. Det skal være skriftligt og datostemplet, og det skal fremgå, at du har været for syg til at aflægge eksamen på din eksamensdag. Du skal selv betale for din lægeerklæring.

Hvornår afholdes sygeeksamen?
Den skriftlige og mundtlige sygeeksamen afholdes normalt i juni, for dem, der var syge til vintereksamen, og i august for dem, der var syge til sommereksamen. Der afholdes normalt ikke syge-prøver på FVU eller AVU, men du kan gå til prøve igen til næste termin.

 

Ekstra tid til eksamen/dispensation

Søg om dispensation fra eksamensreglerne og få ekstra tid
Du kan søge dispensation fra eksamensreglerne, hvis du har psykiske eller fysiske udfordringer, som gør det nødvendigt. Der skal foreligge en erklæring fra en sagkyndig. Det kan fx være en ordblindetest eller lægeerklæringer.

Husk, at en lægeerklæringen skal indeholde diagnose/funktionsnedsættelse samt en beskrivelse af, hvilke konsekvenser det har for dig i forbindelse med eksamen.

Eksempler på dispensationer er forlænget forberedelsestid, ekstra hjælpemidler eller bisidder ved eksamen.

Hvis du vil søge dispensation til eksamen kan du kontakte vejledningen eller skrive til eksamen@kbhsyd.dk

Læs mere specialpædagogisk støtte og ordblindehjælp her

Alt om EP (eksamensprojekt)

Hvem skal skrive EP?
Hvis du tager en hel HF, skal du udarbejde et eksamensprojekt, der afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Der gives én karakter.

Hvilke fag?
Eksamensprojektet kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Det skal omfatte 2-3 fag, der frit vælges af dig/jer. Eksamensprojektet skal udarbejdes på højeste faglige niveau, som du har haft i det/de fag, du vælger. Det er vigtigt at overveje, hvilke fag du ønsker at kombinere til projektet. Der er frit valg blandt de fag, der er afsluttet eller afsluttes. Du skal enten have afsluttet fagene eller følge dem nu, så de afsluttes i samme termin som eksamensprojektet. Der er intet krav om, at fagene skal være på et bestemt niveau.

Tilmelding
Tilmelding foregår digitalt. Du tilmelde sig via et link, som offentliggøres på Edulife og under eksamendatoer her på siden. Hvis du ikke følger fag på skolen og kan ikke logge på Edulife, skal du kontakte skolens vejledning. Tilmeldingsfrister oplyses her på siden under:

Eksamensdatoer

Eksamensprojektvejledere
Dine lærere er normalt dine eksamensprojektvejledere, hvis du laver eksamensprojekt, mens du følger faget. Hvis du har afsluttet faget, er det typisk administrationen, som fordeler faglærere til eksamensprojekt og forsøger at imødekomme ønskerne. Oversigten med vejledere offentliggøres på Edulife.

Emne for eksamensprojektet
Du vælger i samråd med din/dine eksamensprojektvejleder/vejledere dit ”emne” for eksamensprojektet.

Problemformulering
Du formulerer en ”problemformulering”, der skal godkendes af din/dine eksamensprojekt-vejledere.

EP-perioden
Eksamensprojektperioden løber ca. en måned og afsluttes med aflevering af en ”synopsis” i det nødvendige antal eksemplarer (antal fag + 1) på kontoret. I skriveperioden arbejder du med dit eksamensprojekt ved siden af de ”almindelige” fag. Der vil være mulighed for at mødes med din/dine vejleder/vejledere undervejs.

Du skal udarbejde din synopsis, som skal danne grundlag for den mundtlige eksamen i januar. En synopsis kan betragtes om et ”talepapir”, som du, lærer og censor bruger som udgangspunkt for eksamen.

Prøven
Prøven er en individuel mundtlig prøve. Du skal medbringe synopsen og evt. supplerende noter til prøven. Eksaminationstiden er brutto 30 min. Prøven består af din præsentation og fremlæggelse.

Læs mere om EP

Skrivevejledning til SSO og EP

 

Alt om SSO (Større Skriftlig Opgave)

Hvem skal skrive SSO?
Hvis du tager en hel HF, skal du udarbejde en større skriftlig opgave, der bedømmes af lærer og censor. Der gives én karakter.

Hvilke fag?
Opgaven er individuel og udarbejdes inden for 1-2 fag.
Du skal skrive på det højest faglige niveau, dog mindst B-niveau. Det vil sige, hvis du kun skal skrive i et fag, skal det som minimum være på B-niveau. Hvis du følger eller har fulgt og aflagt prøve i faget på A-niveau, så skal SSO’en skrives på niveau A.

Hvis du skriver i to fag og ikke har nogle A-niveaufag, så skal det første fag mindst være på B-niveau, og det andet fag skal være på højeste faglige niveau. Det andet fag kan godt være på C-niveau, hvis det er det højest niveau, du har i det pågældende fag.

Hvornår?
Vi råder dig til at vente med at skrive SSO, til du er tæt på at afslutte en hel HF.

Tilmelding
Tilmeldingsdato bliver meldt ud på Edulife og her under: 

Eksamensdatoer

Hvem er opgavevejledere?
Din lærer er normalt din opgavevejleder, hvis du laver opgaven, mens du følger faget. Hvis du har afsluttet faget, er det typisk administrationen, som fordeler faglærere til større skriftlige opgaver og forsøger at imødekomme ønskerne.

”Område” for opgaven
Du vælger i samråd med din/dine opgavevejleder /-vejledere det faglige ”område”, opgaven skal ligge indenfor.

”Opgaveformulering” for opgaven
Din/dine opgavevejleder/-vejledere formulerer en ”opgaveformulering” for opgaven. Denne opgaveformulering må du ikke få kendskab til, før du får den udleveret fra kontoret.

Opgaveugen
Opgaveformuleringen udleveres af kontoret om fredagen. Opgavebesvarelsen skal afleveres på kontoret en uge efter. Du skal aflevere 1 original + 1 kopi for hvert fag. Opgaven skal også uploades digitalt - nærmere info følger.

Dispensation til 10-dages opgaveuge
Har du 30 timers erhvervsarbejde om ugen, kan du søge om at få forlænget afleveringsfristen. Ansøgning skal være skriftlig med dokumentation fra din arbejdsgiver (f.eks. lønsedler) og skal afleveres til kontoret.
Dispensation på grund af ordblindhed eller handicap
Hvis du pga. ordblindhed eller handicap ønsker forlænget tid, læsehjælp eller skrivehjælp, skal du søge om dispensation samtidig med at du tilmelder dig SSO.

Sygdom
Bliver du syg før opgaveugen og sygdommen løber ind i opgaveugen, skal du inden kl. 12, den dag opgaveformuleringen udleveres, melde dig syg til kontoret. Du skal aflevere lægeerklæring hurtigst muligt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter lægen senest samme dag, opgaveformuleringen udleveres. Du kan så skrive opgaven ved sygeeksamen.
Bliver du syg i opgaveugen, skal du straks meddele det til kontoret. Du skal sørge for en lægeerklæring (se ovenfor) og kan så skrive ved sygeeksamen, hvor du vil få udleveret en ny opgaveformulering.

Bedømmelse af opgaven
Opgaven bedømmes af opgavevejleder-/vejledere og censor. Karakteren meddeles af opgavevejleder/e og kan også ses i Ludus Web senest syv uger efter aflevering af opgavebesvarelsen.

Originalen
Hvis du vil have din opgave tilbage, kan du hente den på kontoret, når den er kommet retur fra censor, og klagefristen er udløbet.

Læs mere om SSO

Skrivevejledning til SSO og EP

 

Sådan foregår FVU-prøven

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne, tid og sted for din prøve samt hvilke hjælpemidler du må anvende. Er du i tvivl, så spørg din lærer eller FVU-vejledningen

FVU-prøven tager mellem en halv time og to timer og foregår i langt de fleste tilfælde på computer.

Anvendelse af hjælpemidler til FVU-prøver
FVU-dansk trin 1-4, 1. delprøve: Ingen hjælpemidler er tilladt. Stave- og grammatikkontrol må ikke anvendes og skal være slået fra.
FVU-dansk trin 1-4, 2. delprøve: Ordbøger - papir eller elektroniske ordbøger, der har været anvendt i undervisningen, samt stave- og grammatikkontrol må bruges.

Computer kan anvendes som et skriveredskab.
Generelt brug af internettet er ikke tilladt.

FVU-matematik trin 1 og 2: Alle hjælpemidler er tilladt. Herunder adgang til internettet til egne læremidler, egne notater og egne arbejder

Udeblivelse eller for sent til prøven
Det er vigtigt, at du kommer til den indkaldte tid. En prøve er startet, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Udebliver du, eller kommer du for sent, har du ikke krav på at aflægge prøven.

Hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan du få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke.

 

Klage over eksamen

Vil du klage over din eksamen?
Hvis du vil klage over forhold ved prøver og eksamener skal du skrive en e-mail til Eksamenskontoret eksamensklage@kbhsyd.dk senest 2 uger efter bedømmelsen af din prøve/eksamen er meldt ud. Klagen skal være individuel og begrundet. I emnefeltet skal du skrive: ”Eksamensklage”.

Klage over skolens afgørelse
Du kan klage til Undervisningsministeriet over retslige forhold i forbindelse med skolens afgørelser. Du kan for eksempel klage over en beslutning om at afvise en klage.

Du kan læse mere om klageregler på ministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klager-over-proever

 

;