Eksamen og Store skriftlige opgaver (SSO og EP)

Find info om SSO, EP, mødetid, sygeeksamen og meget mere

Undervisningsbeskrivelser (UVB'er): Læs her

Eksamendatoer vinter 2019-20

 • HF Mundtlig - eksamen, vinter 2019-20
    Periode
  Mundtlig eksamen HF 9. dec - 20. dec. 2019
  Mundtlig eksamen 6. jan - 17. jan 2020

   

 • HF skriftlig - eksamensdatoer, vinter 2019-20
  DATO TID EKSAMEN
  2/12/2019   Dansk A
  3/12/2020   Engelsk B
  6/12/2020   Matematik A + B + C

   

 • AVU Mundtlig - eksamen, vinter 2019-20
    Periode
  Mundtlig eksamen AVU 11. dec - 17. jan 2020
 • AVU Skriftlig - eksamensdatoer, vinter 2019-20
  DATO TID EKSAMEN
  4/12/2019   Sproglig prøve i dansk G og D
  4/12/2019   Dansk som andetsprog G og D
  5/12/2019   Skriftlig prøve i dansk G og D
  5/12/2019   Dansk som andetsprog G og D
  6/12/2019 09-12 Skriftlig prøve i Tysk
  9/12/2019 09-13 Matematik, skriftlig prøve
  10/12/2019  G: 09-10
  D: 09-13
  Engelsk, skriftlig prøve G og D

   

Eksamen og sygdom

 • Sygeeksamen på HF

  Skriftlig og mundtlig sygeeksamen afholdes normalt i juni, for dem, der var syge til vintereksamen, og i august for dem, der var syge til sommereksamen.

 • Sygdom på FVU og AVU

  Hvis du bliver syg til en FVU- eller AVUprøve, skal du give besked omgående på 45 11 43 00. Der afholdes ikke sygeeksaminer på FVU eller AVU, men du kan gå til eksamen igen til næste eksamenstermin.

 • Syg ved eksamen

  Hvis du bliver syg og dermed ikke kan møde til en eller flere af de skriftlige eller mundtlige HF-prøver, skal du gøre følgende:

  • Give besked omgående på: 45 11 43 00
  • Gå på kursistintra (som du finder på edulife) og følg prodecuren for "Syg ved eksamen". Her finder du en blanket, som du skal udfylde og en vejledning til, hvordan du uploader dokumentation fra lægen i Ludusweb.
  • Er din læge på ferie, skal du kontakte den læge, som dækker hendes/hans fravær.
   Hvis du ikke uploader blanketten, mister du retten til at aflægge din sygeeksamen

Mødetid ved eksamen

 • Mødetid ved skriftlige prøver

  Ved alle skriftlige prøver skal du møde senest 1/2 time før prøven starter. Ca. 2 dage før skriftlig eksamen kan du finde opslag på skolen om, hvor du skal sidde. Du må ikke komme for sent til prøven. Hvis du kommer efter prøven er gået i gang, bliver du ikke lukket inde i skrivelokalet og kan derfor ikke gå op til prøven.

 • Mødetid ved mundtlige prøver

  Dine mundtlige eksamensdatoer og tidspunkt kan du se på LudusWeb senest sidste undervisningsdag. Ved alle mundtlige prøver skal du være ved/i det pågældende lokale, når kursisten før dig skal trække spørgsmål (normalt mellem ½ eller 1 time før). Vær i øvrigt opmærksom på de forskellige eksamensformer.

  Ved eksamen med 24-timers forberedelse, skal du trække spørgsmålet på kontoret. For HF-fag trækkes spørgsmålet kl. 8.30. For AVU-fag trækkes spørgsmål kl. 9.00. 

Studenter giver deres bedste tips til en god eksamen

Egen computer

 • Computer til eksamen

  Da du skal benytte egen computer ved skriftlige prøver, skal du møde op i god tid for at gøre den klar til prøven.

Ingen mobiltelefon

 • Brug af mobiltelefoner under skriftlige prøver

  Det er ikke tilladt at kommunikere med omverdenen under skriftlige prøver. Hvis du forsøger at kommunikere med andre under eksamen, bliver du bortvist fra prøven og kan først gå til den pågældende prøve igen ved næste ordinære eksamenstermin. Under prøver er anvendelse af elektroniske hjælpemidler dog tilladt - men kun når det gælder egne lærermidler, egne notater og egne arbejder (jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen, §15, Stk.2). Mobiltelefoner må kun bruges til at tilgå elektroniske hjælpemidler, hvis du skriver din besvarelse i hånden. I dette tilfælde skal mobiltelefonen være på lydløs og ligge fremme på bordet. Elektroniske hjælpmidler skal tilgås fra computer, hvis du skriver på computer. I dette tilfælde skal mobiltelefonen være slukket og ligge i tasken. 

Større Skriftlig Opgave (SSO)

 • Hvad er reglerne ved SSO?

  Hvem 

  Hvis du tager en hel HF, skal du udarbejde en større skriftlig opgave, der bedømmes af lærer og censor. Der gives én karakter.

  Hvilke fag?

  Opgaven er individuel og udarbejdes inden for 1-2 fag.

  Du skal skrive på det højest faglige niveau, dog mindst B-niveau. Det vil sige, hvis du kun skal skrive i et fag, skal det som minimum være på B-niveau. Hvis du følger eller har fulgt og aflagt prøve i faget på A-niveau, så skal SSO’en skrives på niveau A.

  Hvis du skriver i to fag og ikke har nogle A-niveaufag, så skal det første fag mindst være på B-niveau, og det andet fag skal være på højeste faglige niveau. Det andet fag kan godt være på C-niveau, hvis det er det højest niveau, du har i det pågældende fag.

  Hvornår?

  Vi råder dig til at vente med at skrive SSO, til du er tæt på at afslutte en hel HF.

  Tilmelding 

  Tilmeldingsdato bliver meldt ud på Edulife. 

  Hvem er opgavevejledere? 

  Din lærer er normalt din opgavevejleder, hvis du laver opgaven, mens du følger faget. Hvis du har afsluttet faget, er det typisk administrationen, som fordeler faglærere til større skriftlige opgaver og forsøger at imødekomme ønskerne.

  ”Område” for opgaven

  Du vælger i samråd med din/dine opgavevejleder /-vejledere det faglige ”område”, opgaven skal ligge indenfor.

  ”Opgaveformulering” for opgaven 

  Din/dine opgavevejleder/-vejledere formulerer en ”opgaveformulering” for opgaven. Denne opgaveformulering må du ikke få kendskab til, før du får den udleveret fra kontoret.

  Opgaveugen

  Opgaveugen ligger i uge 7. Opgaveformuleringen udleveres af kontoret om fredagen. Opgavebesvarelsen skal afleveres på kontoret en uge efter. Du skal aflevere 1 original + 1 kopi for hvert fag. Opgaven skal også uploades digitalt - nærmere info følger.

  Dispensation til 10-dages opgaveuge

  Har du 30 timers erhvervsarbejde om ugen, kan du søge om at få forlænget afleveringsfristen. Ansøgning skal være skriftlig med dokumentation fra din arbejdsgiver (f.eks. lønsedler) og skal afleveres til kontoret.

  Dispensation på grund af ordblindhed eller handicap

  Hvis du pga. ordblindhed eller handicap ønsker forlænget tid, læsehjælp eller skrivehjælp, skal du søge om dispensation samtidig med at du tilmelder dig SSO.

  Sygdom

  Bliver du syg før opgaveugen og sygdommen løber ind i opgaveugen, skal du inden kl. 12, den dag opgaveformuleringen udleveres, melde dig syg til kontoret. Du skal aflevere lægeerklæring hurtigst muligt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter lægen senest samme dag, opgaveformuleringen udleveres. Du kan så skrive opgaven ved sygeeksamen.

  Bliver du syg i opgaveugen, skal du straks meddele det til kontoret. Du skal sørge for en lægeerklæring (se ovenfor) og kan så skrive ved sygeeksamen, hvor du vil få udleveret en ny opgaveformulering.

  Bedømmelse af opgaven

  Opgaven bedømmes af opgavevejleder-/vejledere og censor. Karakteren meddeles af opgavevejleder/e og kan også ses i Ludus Web senest syv uger efter aflevering af opgavebesvarelsen.

  Originalen

  Hvis du vil have din opgave tilbage, kan du hente den på kontoret, når den er kommet retur fra censor, og klagefristen er udløbet.

EksamensProjekt (EP)

 • Hvad er reglerne ved EksamensProjekt (EP)?

  Hvem

  Hvis du tager en hel HF, skal du udarbejde et eksamensprojekt, der afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Der gives én karakter.

  Hvilke fag?

  Eksamensprojektet kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Det skal omfatte 2-3 fag, der frit vælges af dig/jer.
  Eksamensprojektet skal udarbejdes på højeste faglige niveau, som du har haft i det/de fag, du vælger. Det er vigtigt at overveje, hvilke fag du ønsker at kombinere til projektet. Der er frit valg blandt de fag, der er afsluttet eller afsluttes. Du skal enten have afsluttet fagene eller følge dem nu, så de afsluttes i samme termin som eksamensprojektet. Der er intet krav om, at fagene skal være på et bestemt niveau.

  Tilmelding

  Tilmelding foregår digitalt. Du tilmelde sig via et link, som offentliggøres i Edulife. Linket fører til et tilmeldingsskema, som udfyldes og sendes digitalt. Hvis du ikke følger fag på skolen og kan ikke logge på Edulife, skal du kontakte vejledning. Tilmeldingsfrister: oplyses i EP-sitet.

  Eksamensprojektvejledere

  Dine lærere er normalt dine eksamensprojektvejledere, hvis du laver eksamensprojekt, mens du følger faget. Hvis du har afsluttet faget, er det typisk administrationen, som fordeler faglærere til eksamensprojekt og forsøger at imødekomme ønskerne. Oversigten med vejledere offentliggøres i Edulife.

  Edulife

  I Edulife ligger der vejledningsmateriale om, hvordan man kan gribe projektet an.
  Emne for eksamensprojektet
  Du vælger i samråd med din/dine eksamensprojektvejleder/vejledere dit ”emne” for eksamensprojektet.

  Problemformulering

  Du formulerer en ”problemformulering”, der skal godkendes af din/dine eksamensprojekt-vejledere.

  EP-perioden

  Eksamensprojektperioden løber ca. en måned og afsluttes med aflevering af en ”synopsis” i det nødvendige antal eksemplarer (antal fag + 1) på kontoret. I skriveperioden arbejder du med dit eksamensprojekt ved siden af de ”almindelige” fag. Der vil være mulighed for at mødes med din/dine vejleder/vejledere undervejs.
  Du skal udarbejde din synopsis, som skal danne grundlag for den mundtlige eksamen i januar. En synopsis kan betragtes om et ”talepapir”, som du, lærer og censor bruger som udgangspunkt for eksamen. Du kan finde en skabelon til synopsis i Edulife under elevintra.

  Prøven

  Prøven er en individuel mundtlig prøve. Du skal medbringe synopsen og evt. supplerende noter til prøven. Eksaminationstiden er brutto 30 min. Prøven består af din præsentation og fremlæggelse.

Dispensation fra eksamenskrav

 • Hvordan søger man dispensation fra eksamenskrav på AVU og HF?

  Dispensation fra eksamenskrav på AVU og HF

  Du kan søge dispensation fra eksamensreglerne, hvis du har et handicap, som gør det nødvendigt. Der skal foreligge en erklæring fra en sagkyndig.

  Eksempler på dispensationer er forlænget forberedelsestid, ekstra hjælpemidler, bisidder ved eksamen. Du skal søge om dispensation hos vejlederne.

Klagemulighed

 • Hvordan klager jeg over min eksamen?

  Klager over eksamen

  Hvis du ønsker at klage over en karakterbedømmelse, Du skal klage senest to uger efter, at du har fået din karakter, dvs. senest to uger efter en mundtlig prøve og senest to uger efter at du har fået karakter for skriftlig eksamen. Send en skriftlig og begrundet klage til: eksamensklage@kbhsyd.dk
  I din klage skal du påvise, hvordan du mener, at du præsterede bedre end til den karakter, som du har fået. Du skal tage udgangspunkt i karakterbekendtgørelsen og fagets mål og påvise konkret, hvordan du mener at opfylde målene, for at berettige en højere karakter.

  Behandling af klager over eksamen

  Skolen afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs, eller om den skal behandles. Hvis skolen afviser din klage, får du en skriftlig begrundelse. Hvis skolen vurderer, at der er grund til at gå videre med din klage, bliver den sendt til eksaminator og censor(er) som bliver bedt om en udtalelse.

  På baggrund af alle disse oplysninger, træffer skolen en afgørelse som kan indebære:

  • ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • tilbud om ny prøve (omprøve), eller
  • at du ikke får medhold

  Du får skriftlig besked om afgørelsen.

  Klage over skolens afgørelse

  Du kan klage til Undervisningsministeriet over retslige forhold i forbindelse med skolens afgørelser. Du kan for eksempel klage over en beslutning om at afvise en klage

  Du kan læse mere om klageregler på ministeriets hjemmeside: