Eksamen og Store skriftlige opgaver (SSO og EP)

Eksamensdatoer

 • AVU skriftlig - eksamensdatoer vinter 2017
  DATO TID EKSAMEN
  05/12/2017         9.00 – 9.30          Dansk G, Sproglig prøve
  05/12/2017  9.00-10:00 Dansk D, Sproglig prøve
  05/12/20/17 10.00   Udlevering af hæfte til den 06/12/17, Dansk G + D + Dansk som andetsprog G+D
  05/12/2017  9.00 – 10.00 Dansk som andetsprog G, sproglig prøve
  06/12/2017  10.00 – 13.30 Dansk G, Skriftlig
  06/12/2017 10.00 – 14.00 Dansk D, Skriftlig
  06/12/2017 10.00 – 13.30 Dansk som andetsprog G, Skriftlig
  06/12/2017  10.00 – 14.00  Dansk som andetsprog D, Skriftlig
  08/12/2017 9.00 – 13.00 Matematik D, Skriftlig
  11/12/2017 9.00 – 10.00 Engelsk G, Læseprøve
  11/12/2017   9.00 – 13.00  Engelsk D, Skriftlig
 • HF skriftlig - eksamensdatoer vinter 2017
  DATO TID EKSAMEN
  01/12/2017 09.00 – 15.00 Dansk A
  04/12/2017 09.00 – 14.00 Engelsk B
  07/12/2017 09.00 – 14.00 Matematik A
  07/12/2017 09:00 – 13:00 Matematik B
  07/12/2017 09:00 – 12:00 Matematik C
 • HF Mundtlig eksamen vinter 2018
    Periode
  Mundtlig eksamen HF 2. jan. - 19. jan.

Eksamen og sygdom

 • Sygeeksamen på HF

  Skriftlig og mundtlig sygeeksamen afholdes normalt i juni, for dem, der var syge til vintereksamen, og i august for dem, der var syge til sommereksamen.

 • Sygdom på FVU og AVU

  Hvis du bliver syg til en FVU- eller AVUprøve, skal du give besked omgående på 45 11 43 00. Der afholdes ikke sygeeksaminer på FVU eller AVU, men du kan gå til eksamen igen til næste eksamenstermin.

 • Syg ved eksamen

  Hvis du bliver syg og dermed ikke kan møde til en eller flere af de skriftlige eller mundtlige HF-prøver, skal du gøre følgende:

  • Give besked omgående på: 45 11 43 00
  • Kontakte din læge omgående for at sikre dig, at du kan få udstedt en lægeerklæring. Skolen refunderer ikke udgiften til lægeerklæringen.
  • Aflever lægeerklæringen hurtigst muligt på skolens kontor.

  NB: Hvis du ikke kontakter lægen den dag, du melder dig syg, kan du ikke få en lægeerklæring, og du kan derfor ikke gå til sygeeksamen-.

Studenter giver deres bedste tips til en god eksamen

Mødetid ved eksamen

 • Mødetid ved skriftlige prøver

  Ved alle skriftlige prøver skal du møde senest 1/2 time før prøven starter. Ca. 2 dage før skriftlig eksamen kan du finde opslag på skolen om, hvor du skal sidde. Du må ikke komme for sent til prøven. Hvis du kommer efter prøven er gået i gang, bliver du ikke lukket inde i skrivelokalet og kan derfor ikke gå op til prøven.

 • Mødetid ved mundtlige prøver

  Dine mundtlige eksamensdatoer og tidspunkt kan du se på LudusWeb senest sidste undervisningsdag. Ved alle mundtlige prøver skal du være ved/i det pågældende lokale, når kursisten før dig skal trække spørgsmål (normalt mellem ½ eller 1 time før). Vær i øvrigt opmærksom på de forskellige eksamensformer.

  Ved eksamen med 24-timers forberedelse, skal du trække spørgsmålet på kontoret. For HF-fag trækkes spørgsmålet kl. 8.30. For AVU-fag trækkes spørgsmål kl. 9.00. 

Egen computer

 • Computer til eksamen

  Da du skal benytte egen computer ved skriftlige prøver, skal du møde op i god tid for at gøre den klar til prøven.

Ingen mobiltelefon

 • Brug af mobiltelefoner under skriftlige prøver

  Det er ikke tilladt at kommunikere med omverdenen under skriftlige prøver. Hvis du forsøger at kommunikere med andre under eksamen, bliver du bortvist fra prøven og kan først gå til den pågældende prøve igen ved næste ordinære eksamenstermin. Under prøver er anvendelse af elektroniske hjælpemidler dog tilladt - men kun når det gælder egne lærermidler, egne notater og egne arbejder (jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen, §15, Stk.2). Mobiltelefoner må kun bruges til at tilgå elektroniske hjælpemidler, hvis du skriver din besvarelse i hånden. I dette tilfælde skal mobiltelefonen være på lydløs og ligge fremme på bordet. Elektroniske hjælpmidler skal tilgås fra computer, hvis du skriver på computer. I dette tilfælde skal mobiltelefonen være slukket og ligge i tasken. 

Større Skriftlig Opgave (SSO)

 • Hvad er reglerne ved SSO?

  Hvem 

  Kursister, der tager en hel hf, skal udarbejde en større skriftlig opgave, der bedømmes af lærer og censor. Der gives én karakter.

  Andre kursister kan udarbejde en større skriftlig opgave.

  Hvilke fag?

  Opgaven er individuel og udarbejdes inden for 1-3 fag. Skriver du opgaven i 1 fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skriver du opgaven i 2-3 fag, skal du enten følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst 1 skal være på B-niveau. Du vælger selv, i hvilket/hvilke fag du vil skrive opgaven.

  Hvornår?

  Vi råder dig til at vente med at skrive SSO til du er tæt på at afslutte en hel hf.

  Tilmelding 

  Nærmere info følger i Edulife. 

  Hvem er opgavevejledere? 

  Din lærer er normalt din opgavevejleder, hvis du laver opgaven, mens du følger faget. Hvis du har afsluttet faget, er det typisk administrationen, som fordeler faglærere til større skriftlige opgaver og forsøger at imødekomme ønskerne.

  ”Område” for opgaven

  Du vælger i samråd med din/dine opgavevejleder /-vejledere det faglige ”område”, opgaven skal ligge indenfor.

  ”Opgaveformulering” for opgaven 

  Din/dine opgavevejleder/-vejledere formulerer en ”opgaveformulering” for opgaven. Denne opgaveformulering må du ikke få kendskab til, før du får den udleveret fra kontoret.

  Opgaveugen

  Opgaveugen ligger i slutning af februar. Opgaveformuleringen udleveres af kontoret om fredagen. Opgavebesvarelsen skal afleveres på kontoret en uge efter. Du skal aflevere 1 original + 1 kopi for hvert fag. Opgaven skal også uploades digitalt - nærmere info følger.

  Dispensation til 10-dages opgaveuge

  Har du 30 timers erhvervsarbejde om ugen, kan du søge om at få forlænget afleveringsfristen. Ansøgning skal være skriftlig med dokumentation fra din arbejdsgiver (f.eks. lønsedler) og skal afleveres til kontoret.

  Dispensation på grund af ordblindhed eller handicap

  Hvis du pga. ordblindhed eller handicap ønsker forlænget tid, læsehjælp eller skrivehjælp, skal du søge om dispensation samtidig med at du tilmelder dig SSO.

  Sygdom

  Bliver du syg før opgaveugen og sygdommen løber ind i opgaveugen, skal du inden kl. 12, den dag opgaveformuleringen udleveres, melde dig syg til kontoret. Du skal aflevere lægeerklæring hurtigst muligt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter lægen senest samme dag, opgaveformuleringen udleveres. Du kan så skrive opgaven ved sygeeksamen.

  Bliver du syg i opgaveugen, skal du straks meddele det til kontoret. Du skal sørge for en lægeerklæring (se ovenfor) og kan så skrive ved sygeeksamen, hvor du vil få udleveret en ny opgaveformulering.

  Bedømmelse af opgaven

  Opgaven bedømmes af opgavevejleder-/vejledere og censor. Karakteren meddeles af opgavevejleder/e og kan også ses i Ludus Web senest syv uger efter aflevering af opgavebesvarelsen.

  Originalen

  Hvis du vil have din opgave tilbage, kan du hente den på kontoret, når den er kommet retur fra censor, og klagefristen er udløbet.

EksamensProjekt (EP)

 • Hvad er reglerne ved EksamensProjekt (EP)?

  Hvem

  Kursister der tager en hel hf, skal udarbejde et eksamensprojekt, der afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Der gives én karakter.

  Hvilke fag?

  Eksamensprojektet kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Det skal omfatte 2-3 fag, der frit vælges af kursisten/kursisterne. Eksamensprojektet skal udarbejdes på højeste faglige niveau, som kursisten/kursisterne har haft. Det er vigtigt at overveje, hvilke fag man ønsker at kombinere til projektet. Der er frit valg blandt de fag, der er afsluttet eller afsluttes. Man skal enten have afsluttet fagene eller følge dem nu, så de afsluttes i samme termin som eksamensprojektet. Der er intet krav om, at fagene skal være på et bestemt niveau.

  Tilmelding

  Tilmelding foregår digitalt. Man tilmelde sig via et link, som offentliggøres i Edulife. Linket fører til et tilmeldingsskema, som udfyldes og sendes digitalt. Hvis du ikke følger fag på skolen og kan ikke logge på Edulife, skal du kontakte vejledning. Tilmeldingsfrister: d. 22. september 2016 hvis du skal aflægge EP til vinter og d.10. februar 2017 for sommereksamen).

  Eksamensprojektvejledere

  Dine lærere er normalt dine eksamensprojektvejledere, hvis du laver eksamensprojekt, mens du følger faget. Hvis du har afsluttet faget, er det typisk administrationen, som fordeler faglærere til eksamensprojekt og forsøger at imødekomme ønskerne. Oversigten med vejledere offentliggøres i Edulife.   

  Edulife

  I Edulife ligger der vejledningsmateriale om, hvordan man kan gribe projektet an.

  Emne for eksamensprojektet 

  Du vælger i samråd med din/dine eksamensprojektvejleder/vejledere dit ”emne” for eksamensprojektet.

  Problemformulering 

  Du formulerer en ”problemformulering”, der skal godkendes af din/dine eksamensprojekt-vejledere. 

  EP perioden

  Eksamensprojektperioden løber ca. en måned og afsluttes med aflevering af en ”synopsis” i det nødvendige antal eksemplarer (antal fag + 1) på kontoret. I skriveperioden arbejder du med dit eksamensprojekt ved siden af de ”almindelige” fag. Der vil være mulighed for at mødes med din/dine vejleder/vejledere undervejs.

  Du skal udarbejde din synopsis, som skal danne grundlag for den mundtlige eksamen i januar. En synopsis kan betragtes om et ”talepapir”, som du, lærer og censor bruger som udgangspunkt for eksamen. Du kan finde en skabelon til synopsis i Edulife under Kursistintra.

  Prøven

  Prøven er en individuel mundtlig prøve. Du skal medbringe synopsen og evt. supplerende noter til prøven. Eksaminationstiden er brutto 30 min. Prøven består af din præsentation og fremlæggelse.

Dispensation fra eksamenskrav

 • Hvordan søger man dispensation fra eksamenskrav på AVU og HF?

  Dispensation fra eksamenskrav på AVU og HF

  Du kan søge dispensation fra eksamensreglerne, hvis du har et handicap, som gør det nødvendigt. Der skal foreligge en erklæring fra en sagkyndig.

  Eksempler på dispensationer er forlænget forberedelsestid, ekstra hjælpemidler, bisidder ved eksamen. Du skal søge om dispensation hos vejlederne.

Klagemulighed

 • Hvordan klager jeg over min eksamen?

  Klager over eksamen

  Du skal aflevere en skriftlig og begrundet klage til rektor. Du skal klage senest to uger efter, at du har fået din karakter, dvs. senest to uger efter en mundtlig prøve og senest to uger efter at du har fået karakter for skriftlig eksamen. Til brug for klagesagen kan du få en kopi af opgaven og ved skriftlige prøver også en kopi af din opgavebesvarelse.

  Behandling af klager over eksamen

  Rektor afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs, eller om den skal behandles. Hvis rektor afviser din klage, får du en skriftlig begrundelse. Hvis rektor mener, der er grund til at gå videre med din klage, bliver den sendt til eksaminator og censor(er) som bliver bedt om en udtalelse.

  Når rektor har modtaget disse udtalelser, normalt efter to uger efter, bliver de sendt til dig, og du har så en frist på en uge til at komme med yderligere kommentarer.

  På baggrund af alle disse oplysninger, træffer rektor en afgørelse som kan indebære:

  • ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • tilbud om ny prøve (omprøve), eller
  • at du ikke får medhold

  Du får skriftlig besked om afgørelsen.

  Klage over rektors afgørelse

  Du kan klage til Undervisningsministeriet over retlige forhold i forbindelse med rektors afgørelser. Du kan for eksempel kan klage over en beslutning om at afvise en klage

  Du skal klage inden der er gået to uger, og du skal aflevere din klage på skrift til rektor, som så skriver en udtalelse om din klage. Du får en uges frist til at kommentere rektors udtalelse, og så sender skolen det hele til Undervisningsministeriet.

  Du kan læse mere om klageregler på ministeriets hjemmeside: