Studie- og ordensregler

Studieaktivitet

Vi forudsætter, at:

 • du møder til den undervisning, du er tilmeldt
 • du deltager aktivt i timerne, har for­beredt dig og afleverer de opgaver, der stilles
 • du deltager i ekskursioner og andre arrangementer i kursustiden
 • du fungerer fagligt i forhold til det ni­veau, du går på i alle fag
 • er bekendt med at skolen ikke tillader plagiat
 • du altid følger personalets anvisninger

Samvær

Vi forudsætter, at:

 • du slukker for mobiltelefonen og læg­ger den i tasken i timerne
 • du møder til tiden såvel ved undervis­ningens start som efter pauserne
 • du tager hensyn til og viser respekt for øvrige kursister
 • du optræder demokratisk og uden for­domme
 • du hverken i ord eller adfærd er for­styrrende, krænkende, truende eller voldelig
 • du passer på inventaret og rydder op efter dig selv

Fravær

Vi forudsætter, at:

 • du selv sørger for at holde dig ajour med holdets studieplan
 • du selv sørger for at få fat på eventu­elt udleveret undervisningsmateriale og sætter dig ind i det udleverede ma­teriale
 • du fortsat kan følge med i undervis­ningen på det niveau, du går på
 • du meddeler længerevarende sygdom til uddannelsesinstitutionen og afle­verer en lægeerklæring

Konsekvenser 

Ved overtrædelse af ovennævnte regler, kan ledelsen iværksætte:

 • en skriftlig advarsel
 • midlertidig udelukkelse fra undervis­ningen i en periode op til 10 dage, udelukkelsen registreres som fravær 
 • udelukkelse fra undervisningen resten af kursusåret og henvisning til at gå til eksamen som selvstuderende 
 • henvisning til at gå 1. år om ved 2-åri­ge fag
 • bortvisning, (bortvisning kan i særli­ge tilfælde finde sted uden forudgåen­de skriftlig advarsel)

Du kan forvente at din lærer

 • er velforberedt og møder til tiden
 • optræder demokratisk og uden for­domme
 • kan modtage feed-back i form af kon­struktiv kritik
 • giver dig information om, hvordan du klarer dig i faget, mindst to gange i lø­bet af skoleåret