Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler 

København Syd HF & VUC er en voksenuddannelsesinstitution med fokus på faglighed og den enkelte kursists udbytte af undervisningen.

Studie- ordensreglerne omfatter alle kursister, fremmøde såvel som elearning-kursister, på HF & VUC København Syd indenfor alle uddannelser; Hf-enkeltfag, den 2-årige HF, AVU, FVU/OBU og vores forkurser.

 • Dialogen på København Syd HF & VUC tager afsæt i åbenhed, ligeværd, ligestilling og respekt for det enkelte menneske.
 • Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor kan man ikke have tildækket ansigt, mens man deltager i aktiviteter på HF & VUC København Syd.
 • Alle elever deltager aktivt i undervisningen og har dermed et medansvar for egen og andres læring.
 • Alle elever kan arbejde sammen på tværs af køn, kultur og etnicitet.
 • Vi respekterer princippet om religiøs frihed men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag, hvorfor religionsudøvelse ikke praktiseres på institutionen.
 • København Syds ledelse har det overordnede ansvar for, at al aktivitet på uddannelsesinstitutionen foregår i overensstemmelse med arbejdsgrundlaget, studie og ordensregler. Desuden har ledelsen ansvaret for arbejdsmiljøet for både medarbejdere og elever.

Studieaktivitet

Vi forudsætter, at:

 • du møder til den undervisning, du er tilmeldt, dette gælder også online undervisning
 • du deltager aktivt i timerne, har for­beredt dig og afleverer de opgaver, der stilles
 • du holder dig ajour med dine afleveringer i skolens systemer; Ludus og /eller classroom
 • du deltager i ekskursioner og andre arrangementer i undervisningstiden
 • du fungerer fagligt i forhold til det ni­veau, du går på i alle fag
 • er bekendt med, at skolen ikke tillader plagiat
 • du altid følger personalets anvisninger

Samvær

Vi forudsætter, at:

 • du slukker for mobiltelefonen og læg­ger den i tasken i timerne
 • du møder til tiden såvel ved undervis­ningens start som efter pauserne
 • du medvirker til den gode tone i din online undervisning og på skolens digitale platforme

Det følgende gælder i skoletiden, både på og udenfor skolen. Samt i din fritid, i det tilfælde at din adfærd har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.

 • du tager hensyn til og viser respekt for andre mennesker
 • du optræder demokratisk og uden for­domme
 • du hverken i ord eller adfærd er for­styrrende, krænkende, truende eller voldelig
 • du passer på inventaret og rydder op efter dig selv

Fravær

Vi forudsætter, at:

 • du selv sørger for at holde dig ajour med holdets studieplan/afleveringsplan
 • du selv sørger for at få fat på eventu­elt udleveret, eller online tilgængeligt, undervisningsmateriale og sætter dig ind i det udleverede ma­teriale 
 • du fortsat kan følge med i undervis­ningen på det niveau, du går på
 • du meddeler længerevarende sygdom til uddannelsesinstitutionen og afle­verer lægelig dokumentation. Du kan blive bedt om at aflevere en egentlig lægeerklæring.

Dit fravær og fremmøde vil blive registreret i skolens administrationssystem Ludus, hvor du også selv kan følge med.

Konsekvenser

Ved overtrædelse af ovennævnte regler, kan ledelsen iværksætte:

 • en skriftlig advarsel
 • midlertidig udelukkelse fra undervis­ningen i en periode op til 10 dage - udelukkelsen registreres som fravær
 • udelukkelse fra undervisningen resten af undervisningsperioden og henvisning til at gå til eksamen som selvstuderende
 • henvisning til at gå 1. år om ved 2-åri­ge fag
 • udmeldelse og/eller bortvisning (kan i særli­ge tilfælde finde sted uden forudgåen­de skriftlig advarsel)

Du kan forvente at din lærer

 • er velforberedt og møder til tiden
 • optræder demokratisk og uden for­domme
 • kan modtage feedback i form af kon­struktiv kritik
 • giver dig information om, hvordan du klarer dig i faget, mindst to gange i lø­bet af skoleåret

På København Syd skal man

 • opleve og bidrage til åbenhed og forskellighed
 • øve sig i aktivt medborgerskab
 • virkeliggøre drømme gennem uddannelse

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside om studie- og ordensregler