Vores pædagogiske principper

Pædagogiske principper

KBH SYD's pædagogiske principper. Vi:

 • tager udgangspunkt i den enkelte elevs styrker
 • har fokus på elevernes læring
 • har fokus på medborgerskab
 • arbejder systematisk med studie- og uddannelsesparathed
 • har fokus på lærersamarbejde 

På baggrund af disse punkter prioriteres udvikling af vores pædagogiske metoder og vores læreres undervisning.

Indsatsområder

Vi vil være noget særligt, og vi vil have høj kvalitet. Derfor har vi sat skub i den pædagogiske udvikling på skolen og udvalgt særlige indsatsområder i 2017-2019.

 • Medbogerskab skal gennemtrænge alt - læs mere
 • Klar til HF - læs mere
 • Synlig læring (både HF og AVU) 
 • Lær at lære (opstart) - læs mere
 • Pædagogisk IT/e-didaktik
 • Matematikprojektet - matematik i eget navn - læs mere
 • Værkstedsundervising (AVU) - undervisning på AVU på tværs af niveauer. Det gør vi, fordi læring sker, når kursister er aktive sammen og lærer af hinanden. Og det giver lærerne mulighed for i samarbejde med eleven og derved styrke elevens faglige udvikling bedst muligt.

Arbejdet med de pædagogiske principper

Elevernes styrker

På KBH SYD møder vi alle elever i øjenhøjde med en vished om, at de er kompetente og 'kan noget'. Det kan godt være, at nogle elever ikke er særlige gode til eksempelvis matematik eller dansk, når de starter, men det er ikke det, der definerer dem. Vi ser alle elever som stærke handlekraftige individer med kompetencer, og de styrker, de har - eksempelvis at være lyttende, socialt bevidste, gode til at koncentrere sig, gode til at formulere sig, fagligt interesserede, eller hvad det nu måtte være – det er det, vi som fagligt personale møder eleverne med, og med det udgangspunkt kan vi sammen med den enkelte elev arbejde med de formelle læringsmål, som de ifølge bekendtgørelsen skal lære.

"En del af vores elever starter her uden tro på, at de kan noget. Måske har de dårlige erfaringer med sig fra andre uddannelser. Den tro er et meget dårligt udgangspunkt for læring. Vi arbejder derfor med elevens egen tro på sig selv. Det vi kalder "troen på egen formåen"", fortæller Pernille Crow, der er pædagogisk leder af HF.

Elevernes læring

Det er elevens individuelle læring, der er vores evige fokus. Det vil sige, at vi tilrettelægger undervisningen, så den enkelte elev lærer mest muligt ud fra det niveau, som eleven er på, og ud fra de læringsmål, eleven skal nå. På KBH SYD vil eleven derfor ikke kunne forvente flere timers enetale fra læreren, hvor eleven pligtopfyldende tager noter. Al forskning viser, at det ikke er i denne læringssituation, at man lærer mest. Eleven lærer mest, når han eller hun selv arbejder med stoffet og lærer fra sig.

På KBH SYD tager vi derfor også udgangspunkt i synlig læring. Det betyder, at vi sørger for, at er det er klart for eleven, hvad han eller hun skal kunne for at løse en given opgave - og hvad læreren forventer af eleven. Vi ved også, at det kan virke uoverskueligt at kigge to år frem for den enkelte elev og skulle forholde sig til alt det, han eller hun skal lære. Derfor kigger vi sammen med eleven bare en dag, en uge eller en måned frem, og fokuserer på, hvad eleven skal levere og lære i denne periode. På den måde tager vi uddannelsen en dag ad gangen, og på den måde er det mere overkommeligt for eleven at nå sit uddannelsesmål.

synlig læring
Med synlig læring skal eleven vide: 1) hvad formålet for den enkelte lektion/opgave er. 2) hvad han/hun befinder sig i forhold til dette mål. 3) hvad det næste skridt er.

Lær at lære

På HF arbejder vi systematisk med studieparathed. Det vil sige, at vi vil lære eleverne at lære. Derfor handler hele introugen på den 2-årige HF om, hvordan eleverne griber læring an og får nogle gode studievaner fra starten. Det er faktisk svært at lære, hvilket de færreste er klar over, når de begynder på en uddannelse. Derfor giver vi dem de rette redskaber, så de ikke giver op første gang, de møder noget, der er svært. Vi arbejder blandt andet med læringskløften, der hjælper eleverne med at visualisere deres læringsrejse og se fremskidtene.  

“Læringskløften er så konkret for eleverne og meget nem at oversætte til noget, som de kan forholde sig til. De har måske erfaring med, at de har svært ved at lære, og nu kan de se, hvordan de kan kommer videre,” siger Simon Helm-Petersen, der underviser i historie. Læs hele artiklen fra Gymnasieskolen, hvor Simon Helm-Petersen bliver interviewet.

Billede fra Gymnasieskolens artikel om KBH SYDs lær-at-lære-opstartsforløb. Her skulle eleverne tegne et portræt og angive, hvor på læringskløften, de synes de lå.

Uddannelsesparathed

På AVU arbejder lærerne meget med at gøre eleverne uddannelsesparate og jobparate. Nogle elever på AVU stiler mod at læse en HF, andre vil gerne videreuddanne sig som eksempelvis SOSU-assistent eller ud og finde et job. Udover at få eleven op på det faglige niveau, de mangler, arbejder vi med, at eleverne skal kende de normer og øve sig i de sociale færdigheder, der forventes af dem på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

Nye lærerroller

På KBH SYD arbejder vi også konstant med vores rolle som lærere og på, hvordan den omdefineres i et moderne samfund, hvor læreren ikke er et leksikon men snarere en vejviser for eleven. Derfor har vi fokus på nye læringsfællesskaber, der går på tværs af fag og niveauer, så vi hele tiden er bedst muligt klædt på til at møde eleven.