Medborgerskab

På KBH SYD arbejder vi for, at vores elever kan udvikle sig som dygtige studerende og aktive medborgere, der tager lederskab i eget liv.

Medborgerskab i alt, hvad vi gør

Medborgerskabsuddannelse er en del af skolen på alle niveauer. Det har vi struktureret på denne måde:

 • Vi arbejder med medborgerskab i alle fag i form af temaer og i måden, vi tilrettelægger undervisningen.
 • Medborgerskabsuddannelsen går på tværs af fagene i form af temauger, projektarbejde, ekskursioner og besøg.
 • Den er en del af elevernes tilknytning til skolen udover selve undervisningen fx i det sociale liv og det elevpolitiske engagement, og den skal inspirere til engagement i samfundet.

Den er i alt, hvad vi gør. Det er det, vi kalder for ”praktiseret medborgerskab”, hvor alle medarbejdere og elever får mulighed for at tænke over og handle i forhold til, hvad vi forstår ved medborgerskab. Vi overvejer hvad medborgerskab betyder for de opgaver, funktioner og relationer, vi indgår i. Praktiseret medborgerskab er ikke en endestation, men en dynamisk proces.

At flytte skolen på Ungdommens folkemøde, er et skoleprojekt i medborgerskabets tegn. Vi arbejder med et aktivt medborgerskabsbegreb. Man skal ikke alene have viden og værktøjer, men også øvelse i medborgerskab som del af sin uddannelse på KBH SYD. Læs mere nedenfor om, hvorfor vi arbejder med medborgerskab og hvordan vi forstår medborgerskab på KBH SYD.

Eksempler på arbejdet med medborgerskab:

KBH SYD på Ungdommens Folkemøde 2018

Vi havde inviteret aktivister til at fortælle om, hvordan det er at være aktiv aktivist: hvad driver dem, hvad får de ud af det, hvorfor gør de det og...
Vi sparker Ungdommens Folkemøde i gang med tale af tidligere statsminister Poul Nyrup, og paneldebat arrangeret af P3 nyheder med bl.a. Esben Bjerre, ...

Åbenhed, dygtighed og medborgerskab

På KBH SYD har vi en vision om, at medborgerskab skal være fundament i alt, hvad vi gør. Vi forstår medborgerskab som, at man med viden og holdninger handler i og bidrager til et demokratisk samfund. Vi har den vision, fordi vi ved, at det at være en dygtig studerende, at kunne tage ansvar i de fællesskaber, som man er del af, og at kunne tage lederskab i eget liv hænger sammen, og vi er overbeviste om, at de tre evner styrker hinanden.

Opgaven med at give eleverne mulighed for at udvikle sig i denne retninger ikke særlig for KBH SYD. Den er indskrevet i formålsparagraffen i loven om ungdomsuddannelserne. Men måden, vi løfter opgaven på, udspringer af den skole vi er. Derfor har vi et arbejdsgrundlag, som lyder, at man på KBH SYD skal:

 • opleve og bidrage til åbenhed og forskellighed
 • øve sig i medborgerskab, og
 • virkeliggøre sine drømme gennem uddannelse

Åbenhed og forskellighed

På KBH SYD vil vi møde alle med åbenhed og respekt. Det forventer vi af alle, både medarbejdere, elever og gæster. På KBH SYD er vi meget forskellige, og det er vi glade for, for vi tror på, at alle bliver stærkere af at være del af et mangfoldigt fællesskab. I mødet med dem, som er anderledes end os selv, bliver vi klogere på hinanden og på os selv.

Øvelse i medborgerskab

Viden og evner gør en i stand til at handle kritisk og kompetent. Det er ikke nok at vide og kunne, man skal også handle. Det er gennem øvelse, man afklarer sine egne holdninger og udvikler mod og lyst til at handle i et demokratisk samfund. Ved at tydeliggøre øvelse i medborgerskab sætter vi fokus på, at eleverne selv skal handle og gøre sig erfaringer. På denne måde bliver undervisningen ikke docerende men i stedet frisættende.

Virkeliggørelse af drømme gennem uddannelse

KBH SYD er en ramme, som kan bringe eleverne tættere på deres drømme. Vi inviterer eleverne til at tage egne drømme alvorligt og sætte deres styrker i spil. Så hjælper vi med at se mulighederne og realisere drømmene. Vi forventer, at alle tager ansvar, øver indflydelse og bidrager i de fællesskaber, som de er del af. Her kan man komme videre i sit livsprojekt.

Medborgerskab på KBH SYD

På KBH SYD tager vi udgangspunkt i et republikansk medborgerskabsbegreb. Det betyder, at vi ikke kun forventer, at man respekterer hinandens rettigheder, men også at man deltager aktivt i at udvikle demokratiske fællesskaber. Vi forstår demokratiske fællesskaber som politiske, menneskeretsbaserede fællesskaber med plads til kulturel forskellighed. Vi har fælles normer for, hvordan vi er sammen, men ikke for hvem vi er. Vi ser skolen og samfundet som multikulturelle og mangfoldige fællesskaber, og vi mener, at dette gør os alle stærkere. Her bygger sammenhængen ikke på ensretning men på retten til forskellighed og viljen til at indgå i dialog og forhandling. Vores medborgerskabsforståelse er fleksibel og noget, vi hele tiden udvikler, forhandler og bliver klogere på. Som fælles udgangspunkt har vi fem grundbegreber:

 • Ligeværd
 • Mægtiggørelse
 • Rettigheder og ansvar
 • Aktiv deltagelse
 • Mangfoldighed

Ligeværd: Alle skal mødes som ligeværdige mennesker på KBH SYD. Vi har forskellige positioner, og indtager forskellige roller og funktioner i skolen. Men vi er alle lige meget værd, og vi forventer af alle, at man møder hinanden med respekt og anerkendelse.

Mægtiggørelse: På KBH SYD møder vi hinanden med høje forventninger. Vi fokuserer på at styrke selvværd, selvtillid og at skabe fortrolighed i nye læringssituationer. Det gør vi blandt andet ved at tage udgangspunkt i den enkeltes ståsted og styrker, og vi tilpasser udfordringerne til den enkelte elev. Det er meget forskelligt, hvad eleverne kan, når de starter på KBH SYD, men alle skal gå stærkere herfra. Du kan læse mere om vores elevsyn og vores læringssyn i ‘Vores pædagogiske praksis’. 

Rettigheder og ansvar: Alle skal kende deres rettigheder i de fællesskaber, de er del af. Det gælder på skolen såvel som i samfundet. Det handler ikke kun om at kende skolens regler og statens love; det handler i særdeleshed også om at kende og forstå menneskerettighedernes universalisme. Samtidig skal alle kende og forstå det ansvar og de pligter, som følger med rettigheder.

Aktiv deltagelse: Den, der arbejder, lærer mest. Derfor tilrettelægger vi generelt undervisningen, så det er eleverne, som er aktive. Viden og værktøjer er vigtige. Men øvelse er også central for den demokratiske dannelse, dvs. for at finde sit eget ståsted, og for at danne mod til faktisk at tage ansvar og deltage i samfundet. Derfor opfordrer vi alle elever til at deltage og bidrage med det udgangspunkt, man har. 

Mangfoldighed: På KBH SYD ser vi forskellighed som en styrke, og vi vil give en mangfoldighed af synspunkter, livsformer og værdier plads. Det forventer vi, at alle bidrager aktivt til. Det betyder, at fællesskabernes sammenhæng findes i viljen til dialog og forhandling, ikke i ensretning. Det betyder ikke, at alle standpunkter ligestilles. I den fælles demokratiske overvejelse må alle hver især udvikle og argumentere for deres overbevisninger og værdier, ligesom vi hele tiden øver os i at forstå og respektere andres ståsteder og udgangspunkt.