Eleverne er med til at udvikle skolen

03.04.2020
Her er de 11 prioriterede ønsker fra eleverne, som er blevet inddraget i udviklingen af skolen skal ledelsen nu kigge på. Alle eleverne blev dette forår inviteret til dialog i deres klasser om, hvordan KBH SYD bliver den bedst mulige skole for dem.

11 prioriterede ønsker fra eleverne

Eleverne er blevet inddraget i udviklingen af skolen og nu skal ledelsen kigge på ønskerne og arbejde videre med, hvilke tiltag, der skal sættes i gang.

Alle eleverne blev dette forår inviteret til dialog i deres klasse om, hvordan vi bliver den bedst mulige skole for dem i en Undervisningsmiljøvurdering. På KBH SYD er det blevet en fast del af årshjulet, fordi vi mener, jo bedre vi forstår elevernes ønsker og behov, jo bedre bliver vi til at lave skole.

Ledelsen ønsker at skabe et godt undervisningsmiljø, hvor man kan trives og lære som elev. Det er vi alle en del af, så det er både den enkelte elev, klassen, lærerne og skolens ledelse, som skal arbejde videre med de ønsker, som er kommet frem. Stort set alle klasser har gennemført workshops i undervisningstiden i klassen, mens nogle enkelte få enkeltfagshold har været inviteret til fællesworkshops om emnet, som for nogle lå udenfor almindelig skoleskematid. En stor del af eleverne havde fri, da møderne startede, men var alligevel blevet for at deltage og give deres besyv med. 

Efter de indledende diskussioner i de forskellige klasser var taget, tog repræsentanter fra klasserne til en fælles workshop, hvor de sammen med lærere og skolekammerater kunne diskutere de vigtigste emner for derefter at vælge, hvad de ville gå videre med. Det er nemlig ikke nok at fremhæve problemerne - eleverne skal arbejde aktivt med dem i fællesskab med lærerne, så der kan findes gode løsninger.

Worskhop i en klasse med projektleder Simone Hagensen som facilitator.

Gode diskussioner over pizza

“Idéen i dag er, at vi hører jeres emner, og så finder vi sammen ud af, hvilke, der er vigtigst for jer - og dem skal vi så i fællesskab finde nogle løsninger på her på skolen”. Med disse ord indledte Simone Hagensen, projektleder for medborgerskab, den første store UMV-workshop den 11. marts 2020.

Eleverne gik igennem de problematikker, de havde diskuteret i deres klasser, og mens hver enkelt repræsentant berettede, lyttede de andre aktivt og markerede, når de var enige i udsagnet. Eleverne fremhævede både negative og positive ting, som, de synes, var vigtige. Der var også emner, hvor eleverne var indbyrdes uenige, hvilket ikke er overraskende på en skole som KBH SYD, hvor elevgruppen består af meget forskellige elever.

Mobiltelefoner - okay eller ikke okay i timerne

Eksempelvis er der uenighed om emnet mobiltelefoner. Henrik, der er HF-elev, ønsker, at alle klasser udstyres med “mobilhoteller”, som eleverne skal lægge deres telefoner i, når de går ind i klassen. På den måde forstyrrer eleverne ikke hinanden ved hele tiden at kigge på deres telefoner. Men Cecilie, der også er HF-elev, er uenig med Henrik, og siger:

“Jeg er selv mor og har to børn, som lige har været syge, og derfor vil jeg virkelig gerne have min telefon på mig. Jeg tror, jeg ville gå glip af meget mere, hvis jeg skulle gå udenfor hele tiden, for at tjekke min telefon”, siger hun.

Stemningen er seriøs, men der er heldigvis også tid til at spise pizza og hygge sig indimellem alt engagementet.

Ønsker om varieret undervsning, mere fællesskab og mere kaffe

Nogle af drengene til mødet fremhævede, at de synes, der skulle være mere fokus på fællesskabet på skolen: “Det kunne være fedt, hvis skolen arrangerede nogle ting, som kun var for hyggens skyld. Vi ved, der er fredagsbarer, men vi skal tit på arbejde efter skole, og så kan vi ikke være med."

Og der var plads til både store og små ønsker til arrangementer. En af idéerne var for eksempel en fælles tivolitur: "Det ville være fedt med en hel planlagt dag, hvor vi eksempelvis kunne tage i tivoli eller sådan noget. Specielt hvis skolen gav et bidrag til sådan en dag, for vi er på SU”, fortæller Abdi, Serkan, Nazmi og Jonas.

En af dem siger bagefter: “Det var rart at blive hørt, og vi synes, det var fedt at dele idéer og tanker med hinanden på kryds og tværs af klasserne”. 

Bedre udluftning og større lokaler

Blandt AVU-eleverne var der også et stort fokus på mere mere konkrete ønsker, der rettede sig mod faciliteterne på skolen: “Vi vil gerne have bedre udluftning, for vi skal hele tiden åbne vinduerne, fordi det er så indelukket her”, sagde flere af eleverne og tilføjede, at det desværre også var lidt trængt med plads. "Vi vil også gerne have mere plads - vi sidder meget tæt, og vi er rigtig mange på holdet”, lød det. 

Der blev også snakket om flere kaffemaskiner og mere kaffe.

Dialogmøderne kan blive bedre

De fleste elever er rigtig glade for dialogmøderne på skolen mellem elever og ledelse, som bliver afholdt cirka hver anden måned i skoletiden, men flere elever kritiserede dialogmøderne, og mener, at formen skal gentænkes og fokusere mere på aktiv, nysgerrig lytning fra ledelsens side end "et forsøg på at give et hurtigt svar", som der var en elev, der udtrykte det. 

11 emner står ud

Undervisningsmiljøudvalget, hvor skolens ledelse og elever er repræsenterede, har samlet op på stormøderne og kigget alle tilbagemeldingerne fra de forskellige workshops igennem. Det er mundet ud i følgende 11 emner, som er dem, der er mest vigtige for skolens elever:

De 11 mest vigtige emner for eleverne

 • 1. Tydelig klasserumsledelse

  Der er uro i klasserne, og der er blandede ønsker om mere og mindre frihed ift. mobiltelefoner, ønske om mere varierede og kreative undervisningsmetoder, herunder bevægelse i undervisningen.

 • 2. Fokus på fællesskaber

  Ønske om flere sociale arrangementer i og uden for undervisningen, men også ønske om at konflikter, hård tone og ukammeratlig opførsel forebygges og håndteres tidligt.

 • 3. Dialog

  Ønske om gode rammer for dialog og mulighed for at blive hørt, inkl. en kritik af, at nogle elever igennem nogle af de eksisterende muligheder ikke føler, at de reelt bliver hørt.

 • 4. Støtte

  Ønske om mere støtte til elever i at gennemføre uddannelse. Fx mere lektiecafe og kurser, ordblindehjælp, individuel støtte. Dertil handler også om kendskab til de tilbud, der er.

 • 5. Planlægning

  Forudsigelighed i planlægning. Dette dækker over oplevelsen af for sen information ift. skemaændringer og eksamensdatoer.

 • 6. Mere studievejledning

  Herunder et ønske om mere og bedre information og vejledning ift SU og om videregående uddannelser, blandt andet ønsket om kortere ventetid. 

 • 7. Fraværsregistrering

  Ønske om fleksibel fraværsregistrering, fx at man ikke får fravær for en hel time, hvis man kommer 10 minutter for sent eller skriftligt fravær, hvis man ikke kan finde ud af den virtuelle opgave.

 • 8. Fri i forbindelse med SSO

  SSO er rykket til uge 7. Det ønskes, at få 1-2 fridage i forlængelse af SSO. 

 • 9. Esport-linjen

  Ønske om retvisende beskrivelse af E-sportslinjen på hjemmesiden.

 • 10. Teknik

  Problemer med elektronikken på Amager, fx højtalere, internet, tilslutningsmuligheder osv.

 • 11. Kantine

  Der er både ros af og ønsker til bredere og/eller anderledes valgmuligheder i kantinen.

"Deltagelsen har været dejligt stor og engagementet højt", mener Peter Zinckernagel, rektor

Selvom der blev udtrykt stor tilfredshed med lærerne, undervisningen og miljøet generelt, så er det rektors holdning, at "vi skal altid kigge på, hvordan vi kan gøre skolen bedre. Og hvem er bedre til at fortælle os det, end eleverne, der går på skolen", siger Peter Zinckernagel, som er glad for den aktive deltagelse i workshops'ne. Nu er det ledelsens opgave at sætte gang i et arbejde med tiltag, der kan imødekomme elevernes ønsker og bidrage til mere trivsel.